French Pancakes $8.25

European style cakes topped with orange glaze